3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

13 مایل در ماراتن استقرار

پشتیبانی شده توسط MotherlodeAdventures در ParentingSearchDeployment DiaryMile 13 در گسترش MarathonBy TT RobinsonFebruary 17 2016 3 27 فوریه 17 2016 3 27 pmPhotoThe سخت ترین قسمت از سفر اولین قدم راست با احترام من مخالف من فکر می کنم این مراحل در وسط ما تا به حال نیمه راه گذشت نقطه در هفت ماه استقرار نیروی دریایی من، پیش از بیش از یک سال از سفرهای ثابت و بیرون سفر برای تعلیم به نام "work ups" و به جای رسیدن به یک خط پایان، احساس می کنم مثل دختر 5 ساله من 3 ساله و من خزنده در امتداد یک عالم