3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

یک خانواده پنج فرزند، نیازهای ویژه و همه را اضافه می کند

پشتیبانی شده توسط MotherlodeAdventures در ParentingSearchHow من آن را انجام خانواده اضافه می کند پنج کودک نیازهای ویژه و همه Dyne Stanley به KJ دل Antonia آوریل 25 مه 2016 12 27 فوریه 25 2016 12 27 pmPhotoDiane استنلی دارای هفت فرزند در خانه او فرزند زوج کوپر 18 پسرش فرزند دیوید 22 چه کسی معلول ذهنی و پنج کودک جوانتر است که او و شوهرش در نوامبر 2015 به تصویب رسید. این پنج نفر شامل خواهران و برادران بیولوژیکی Demetries 8 Caleb 4 و Maya 2 و همچنین خواهران بیولوژیکی Julianna 7 و Juliette 6 او همچنین مادر دو