3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

هنگامی که یک کودک دیگر بخواهد دوست باشد و شما نباشد

پشتیبانی شده توسط MotherlodeAdventures در ParentingSearchAdviceWhen یک کودک دیگر می خواهد دوستان و شما آیا Kj دل Antonia February 26 2016 12 28 فوریه 26 2016 12 28 pmPhotoSometimes هر یک از والدین نیاز به مشاوره برای ستون مشاوره گاه به گاه ما ارسال خوانندگان 8217 سوال که ما می دانیم و یا حداقل مظنون طاعون بیشتر از یکی از والدین شما خوانندگان مشاوره را ارائه می دهم چطور این کار را در خانواده تان انجام دادید من یک متخصص را برای اضافه کردن به بحث دعوت می کنم این اختلال از طریق ایمیل و نگرانی های متخصصان راهنمایی در ارتباط با همسالان آنها مشکل است