3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

متوقف می شود که آیا من 4 ساله یک دوست دختر دارم

پشتیبانی شده توسط MotherlodeAdventures در ParentingSearchStop در مورد اینکه آیا من 4 ساله 8216 دوست دختر 8217 توسط لین مسیا فوریه 21 2016 8 00 00 فوریه 21 2016 8 00 amFotuary 21 2016 8 00 amPhotoMy پدر اولین کسی نیست که از پسرش بپرسد اگر او دوست دختر است سوال اغلب هنگامی که ما دوباره به دوستان مادرم در تعطیلات مراجعه کنید و یا با صندوقداران قابل اعتماد در سوپرمارکت صحبت کنید. همیشه با همان طرز فکر و شادی و خوشبختی، به طوری که اگر آنها قبلا جواب را می دانند، همیشه از او خواسته می شود. پسر من معمولا با خالی پاسخ می دهد خیره نکنید - باید توجه نکنید