3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

خوب خانواده: نام جدید و خانه جدید برای مادر

Supported byMotherlodeAdventures در ParentingSearchWell Family نام جدید و خانه جدید برای MotherlodeBy Kj دل AntoniaMarch 3 2016 4 00 pmMarch 3 2016 4 00 pmPhotoWhen نیویورک تایمز مادرلد را در سال 2008 آغاز کرد نام این بازی در کلمات بود که ورود ما را به دنیای پدر و مادر وبلاگ ها اما مانند بسیاری از خوانندگان، نام یک گزارش والدین را مورد سوال قرار دادم که طبق تعبیر، نیمی از والدین را نادیده گرفت. در طول سال ها، مادرلستان این مفهوم را مطرح کرده است که فرزندپروری یک مسئله زنان است. در سال 2012 در مورد طبقه بندی پدران بچه کوچولو