3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بلوز کنفرانس مدرسه

پشتیبانی شده توسط MotherlodeAdventures در ParentingSearchConference مدرسه BluesBy Kathi ValeiiFebruary 28 2016 8 00 amFomuary 28 2016 8 00 amPhotoMiddle مدارس پدر و مادر معلمان کنفرانس ها فردا است و من می توانم 8217 T خود را به فکر کردن در مورد رفتن آن 8217 نه دو ساعت من 8217 خواهد بود صبر نشسته سخت صندلی در راهرو پیش بینی 5 دقیقه من از بازی کردن صندلی های موزیک اختصاص داده شده با هر معلم آن 8217 است که من نمی شنوید یک معلم می گوید یک چیز خوب در مورد فرزند من در حدود یک سال هنگامی که من در مدرسه راهنمایی بود پدر من یکی از معلمان من بود یک روز در هفتم